Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ olarak, siz değerli üyelerimize ait kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ tarafından hangi kapsamda işlenebileceği işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ile açıklanmıştır.  1-Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 2-Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz? Kişisel verileriniz,

 • İlgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
 • Yukarıda belirlenen çerçevede TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ tarafından tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
 • Bunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • Bunların faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
 • Bunların bünyesinde sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek,
 • Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,
 • Bunların etkinlikleri ile ilgili içerikler, bilet satışları ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi,
 • TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 • TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ’nün sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
 • Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
 • Uygulama/aplikasyon yönetmek,
 • TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,
 • TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb.ni bildirmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla, TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

3-Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz? Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. 4-KVKK uyarınca TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ’nün Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:  KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir: 

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ’nün bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ’nün meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5-Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?  Kişisel veri sahibi olarak, 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

6-Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir? KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. VIII. KVKK’nın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenebilecek ve muhafaza edilebilecek olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram