Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ:

Ülkemizde ve kültürel, tarihi bağlarımız ve ilişkilerimiz olan dünyanın diğer bölgelerinde, Türk ve İslâm arkeolojisi ve ilgili bilim alanlarında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak; tarih öncesinden günümüze arkeoloji ve kültürel miras konusunda tarih ve kültüre odaklanmış bilimsel araştırmalar yapmak, bu araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları yayınlamak, arşivleme çalışmaları gerçekleştirmek, araştırmacıların erişebileceği kütüphaneler oluşturmak, özel müzeler açmak, dünya arkeoloji ve kültürel miras câmiasındaki bilim toplulukları ile kültürel miras alanında iş birlikleri gerçekleştirmek ve geleceğin arkeologlarını yetiştirmek amacıyla eğitim, burs ve staj faaliyetlerinde bulunmak.

VİZYONUMUZ:

a) Öncelikle Türk arkeolojisi ve kültürel mirası olmak üzere antropoloji, sanat tarihi, tarih, epigrafi, numizmatik gibi tüm ilgili alanlarda Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Balkanlar, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Kafkasya’da, Orta Asya’da, Güney Asya’da ve dünyanın diğer bölgelerinde tarihi çağlar boyunca var olmuş kültürlerin ve sanatların Türk ve yabancı bilim insanları ve öğrenciler tarafından her yönüyle çalışılmasını teşvik etmek ve desteklemek.

b) Vakfın ilgi alanına giren bilim dallarında çalışan bilim insanları arasında uluslararası düzeyde işbirliğini teşvik etmek, ortak çalışmaları desteklemek. Vakıf tarafından yasalara uygun olarak gerçekleştirilecek, vakfın amaçlarına uygun her türlü ulusal ve uluslararası ortaklığı yasal sınırlar içerisinde gerçekleştirmek ve yürütmek. Bu kapsamda, ülkemizde, Avrupada ve dünyada faaliyet gösteren üniversiteler, enstitüler ve araştırma merkezleriyle işbirliği anlaşmaları imzalamak, ortak projeler gerçekleştirmek.

c) Mütevelli Heyetinin onayıyla ve gerekli izinleri alarak yurtdışında arkeolojik kazı araştırma ve incelemeler ile tarihî ve kültürel eserlerin restorasyon ve konservasyonu hususlarında proje ve programlar hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak. Yurt içinde ve dışında aynı kapsamdaki çalışmaları bünyesindeki bir bilim kuruluşu aracılığıyla ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri almak suretiyle yapmak yahut desteklemek.

ç) Vakıf İcra Kurulu tarafından onaylanan çalışmaların, araştırmaların ve vakfın amaçlarına uygun her türlü yayının hazırlanması, basılması ve dağıtılması çalışmalarını gerçekleştirmek, desteklemek ve teşvik etmek. Arkeoloji ve kültürel miras üzerine ve özgün bilimsel içeriklere öncelik verilen dijital ve baskılı yayıncılık çalışmaları gerçekleştirmek.

d) Arkeoloji ve bağlantılı bilim alanlarında kütüphane ve dokümantasyon arşivi kurarak fotoğraf, harita, belge vb. arşivleri oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslarası arkeoloji ve kültürel ; kitap, tablo, fotoğraf, nüsha ve diğer materyal ve ekipmanlar ile objeleri bağış, satın alma veya kiralama yoluyla temin etmek, müze açmak; kültür mirası, peyzaj, kültür ekonomisi envanteri ve alan yönetimi gibi ilişkili konularda çalışmalar yapmak.

e) Gerekli görülmesi halinde Mütevelli Heyeti kararı ile müze veya meslek yüksek okulu, üniversite gibi yükseköğretim kurumları kurmak için teşebbüste bulunmak, mevcut yükseköğretim kurumları ve AB’de ki üniversitelerle ortak eğitim programları oluşturmak.

f) Vakıf amaçlarına uygun konularda çalışmalar yürüten veya yürütmek isteyen Türk, Avrupalı ve dünyanın diğer üniversitelerine mensup bilim insanları ve öğrenciler için lisans, lisansüstü ve doktora sonrası araştırma bursları, bilimsel-kültürel-sanatsal etkinlik destekleri, bilimsel toplantı destekleri, hibe, ödüller ve diğer şekillerde teşvik ve destekler sağlamak. Bu kapsamda, arkeoloji ve sanat tarihi, epigrafi, antropoloji gibi arkeoloji çatısı altındaki Eski Çağ Bilimleri alanlarında da araştırmacılara hibeler ve burslar sağlamak.

g) Vakıf İcra Kurulu tarafından onaylanan kongre ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, toplantı, söyleşi, panel, sergi ve diğer ilgili bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikleri gerçekleştirmek ve desteklemek.

ğ) Vakıf faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli veya yararlı gördüğü takdirde menkul, gayrimenkul ve her türlü hak veya imtiyazı satın almak, kiralamak veya kiraya vermek. Vakfın çalışmaları için gerekli veya uygun her türlü bina veya yapıyı inşâ etmek, yenilemek, işletmek veya işlettirmek.

h) Türkiye’de, Orta Asya’da, Güney Asya’da, Orta Doğu’da, Avrupa’da, Balkanlar’da, Kafkasya’da, Akdeniz’de, Karadeniz’de, Ege’de ve dünyanın diğer bölgelerinde arkeolojik mirasın korunmasına ilişkin belgeleri toplamak, veri tabanlarını, mevcut kaynakları araştırmak ve arşivlemek. Arkeolojik ve kültürel mirasa dair verilerin yayınlanmış arşivlerini ve henüz arşivlenmemiş verileri, yeni çıkacak verileri eklemeye imkan verecek şekilde bir araya getirerek ulusal arkeoloji bilgi sistemi –aktif veri tabanı- oluşturmak ve geliştirmek.

ı) Arkeoloji kapsamında bilim, eğitim, koruma ve tanıtım gibi çalışmaların ve araştırmaların geliştirilmesini sağlamaya yönelik kılavuzlar, standartlar hazırlamak; arkeoloji ve arkeometri alanlarında koordinasyon önlemlerinin hazırlanması ve uygulanmasına olanak sağlamak için faydalı olabilecek tüm girişimlerde bulunmak.

i) Her ölçekte gerçekleştirilen kartografi çalışmaları, jeofizik ve jeomorfolojik araştırmaları, uzaktan algılama, görüntü işleme, kazı ve bölge tanıma dokümanları, havadan ve yerden fotoğraflama, arkeometrik tarihleme ve benzeri yöntemlerle anıtların araştırılması yoluyla dokümanların standartlaştırılması için çalışmak ve bu amaçla önleyici arkeoloji çalışmalarını teşvik etmek, planlamak, muhtemel uygulamalarını izlemek, eğitim kursları düzenlemek. Bu amacı yerine getirmek üzere alan arkeolojisinin (fieldarchaelogy) ihtiyaçlarını karşılayabilecek modern donanımlı ve uzman personele sahip bir teknik ofis kurmak.

j) Sosyal bilimler, kültür endüstrileri, arkeoloji, tarih, sanat, çağdaş çalışmalar ve kültürel miras alanlarında çalışan Türk ve yabancı bilim insanlarının Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Balkanlar, Orta-Asya, Güney Asya, Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Kafkasya bölgelerine odaklanmış ve diğer ilişkili bölgeleri de kapsamına alan AB ve dünya standartlarında özgün bilimsel araştırma ve saha çalışmaları yürütmelerini sağlamak ve kazılarda ortaya çıkan eserlerin analiz ve koruma çalışmalarını yapmak.

k) Arkeoloji ve kültürel miras alanlarında ülke ölçekli iç ve dış politika önerileri geliştirmek, yerli ve yabancı bilim insanları ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren Sivil toplum ve Kamu kapsamda araştırmalar yapmak ve bu yönde geliştirdiği çalışmaları takdirleri için ilgili kamu kuruluşlarına sunmak.

l) Türk ve yabancı bilim insanları, öğrenciler, alan uzmanlığını kazanmak isteyenler ve başta , arkeoloji ve kültürel miras alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör personeline ve üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerine yurtiçi AB ve Türkiyedeki ve yurt dışında alanda yeni bilimsel, kültürel ve sanatsal gelişmeleri de kapsayıcı eğitim, kurs, staj ve etkinlik programları düzenlemek, bu programlara katılımı teşvik etmek, uygun mekânlar oluşturmak ve bu imkânların devamlılığını sağlamak.

m) Bakanlığın talep ettiği veya vakfın tespit ettiği alanlarda arkeoloji ve kültürel miras alanında ülke genelinde ihtiyaç duyulan uzman açığını gidermek üzere uzmanlık yaygın eğitim, kurs ve sertifika programları düzenlemek.


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram