Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Şûra Hakkında

I. Arkeoloji Şûrası

Ülkemizde ilk kez düzenlenen Arkeoloji Şûrası için 11 Komisyon belirlenmiş ve ön hazırlık toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ankara’da uluslararası katılımla 15-17 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Şûra’da komisyonların ortak raporu deklare edilerek ilgili kurum ve kişilere ulaştırılacak ve hayata geçmesi için gereken destek verilecektir.

Komisyonlar: Bilim-Araştırma, Eğitim, Arkeometri, Dijital Arkeoloji, Sanat, Turizm-Tanıtım, Kültür Ekonomisi, Kültürel Miras-Koruma, Kültür Politikaları, Yasalar-Kurumlar ve Müzecilik alanlarında oluşturulan 11 Komisyon’da arkeolojinin ana konuları yüzlerce bilim-kültür-sanat insanı tarafından irdelenmektedir. Bu çalışmalar sonunda oluşturulacak SWOT analizi ile Türk arkeolojisi için ortak bir yol haritası çizilmesi ve arkeolojiyle ilgili asal konulardaki sorunlara çözüm önerilerinin ortaya konması hedeflenmektedir.

Komisyonların Görevleri:

Alanında tamamen yetkin olan 8-12 kişiden oluşan her komisyon kendi tanımlandıkları alt başlıklar çerçevesinde raporlarını hazırlamış, ayrıca aşağıdaki başlıkları da çalışmalarının kapsamına almışlardır:

 • Durum tespiti (SWOT),
 • Sorunların belirlenmesi,
 • Çözüm önerileri,
 • Gelecek vizyon projeksiyonları,
 • Bu başlık altında sorunları azaltmak ve başarıları çoğaltmak için hangi önlemler alınmalı,
 • Yol haritasının tanımlanması,
 • Kısa ve uzun vadeli eylem planının yapılması,
 • Önceliklerin belirlenmesi,
 • Hangi işlerin hangi paydaşlarla yapılabileceğinin belirlenmesi,
 • Enstitü’ye düşen görev ve sorumlulukların belirlenmesi.

 

AMAÇ:

Arkeoloji Şûrası kapsamındaki komisyonların çalışmalarıyla; arkeoloji ve ilgili diğer alanlarının bilim, araştırma, meslek, eğitim, iletişim gibi konularda teori ve uygulama açısından geldiği düzeyi tanımlamak, sorunları belirlemek ve çözümler önermek ve ideal bilimsel-kurumsal gelecek için yol haritası oluşturmak amaçlanmaktadır.

Aynı kapsamda; devlet, akademi, yerel yönetimler ve STK’lar gibi tüm paydaşların bir araya getirmesi ve fikir alışverişi yapılması için hazırlıklar yapılmaktadır.

Bu hedef ve yöntemler doğrultusunda Arkeoloji Şûrası ile ulaşılmak istenen amaçlar şöyle sıralanabilir:

 1. “Türk Arkeolojisi” kavramının ideal oluşum/gelişim yollarını bulmak,
 2. Uygulanabilir, akılcı somut sonuçlara ulaşmak,
 3. İlgili Bakanlıklara, akademiye, diğer ilgili kurumlara kısa ve uzun vadeli çalışma plan önerisini sunmak,
 4. Kurumlar arası iş birliği ve ilişkileri değerlendirerek onlarla birlikte yeni öneriler geliştirmek.
 5. Strateji belirlemeye katkı vererek ilgili uygulayıcılara zaman kazandırmak.
 6. Tüm sonuçları değerlendirerek arkeoloji dünyasına ve Enstitü Yönetimine kısa ve uzun vadeli yol haritaları önermek.
 7. Türk arkeolojisinin çok yönlü SWOT analizini yapmak. 

 

KOMİSYONLAR

 1. Bilim ve Araştırma Boyutunda Arkeoloji
 2. Arkeometri
 3. Dijital Arkeoloji
 4. Eğitim ve Arkeoloji
 5. Sanat ve Arkeoloji
 6. Turizm ve Tanıtımda Arkeoloji
 7. Arkeoloji ve Kültür Ekonomisi
 8. Dış ve İç Türk Kültür Politikaları. Arkeoloji ve Diplomasi
 9. Kurumlar ve Yasalar Açısından Arkeoloji
 10. Kültürel Miras ve Koruma
 11. Müzecilik ve Arkeoloji
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram