Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

İdâri-Mâli İşler

 1. Vakfın 5 yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerini içeren stratejik planını hazırlamak ve İcrâ Kuruluna sunmak.
 2. Vakfın planlanan faaliyetlerinin maliyetleri ile gelir ve kârlarını tahmin etmek ve raporlamak.
 3. Vakfın bütçe teklifini hazırlamak ve İcrâ Kurulu’na sunmak.
 4. Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan bütçeyi uygulamak, birimler ve kalemler arası aktarmaları yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.
 5. Vakıf birimleriyle yıllık harcama planları oluşturmak, gelir ile giderleri zaman itibarıyla uyumlaştırmak.
 6. Vakıf birimlerinin taahhüt ve sözleşmeleri ile mâli işlemlerini kontrol etmek, vakıf amaç ve hedefleri ile bütçe ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak.
 7. Gelirleri tahakkuk ve tahsil etmek, giderleri hak sahiplerine ödemek.
 8. Vakfın her türlü gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin muhasebe kayıtlarını tutmak, mâli tabloları hazırlamak, analiz etmek ve raporlamak.
 9. Vakfın yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve İcrâ Kuruluna sunmak.
 10. Birimler tarafından yapılacak iş analizleri ile unvân, nitelik ve sayı itibarıyla personel ihtiyacının belirlenmesine ilişkin prosedürleri belirlemek.
 11. Vakfın insan kaynakları ihtiyacını belirlemek, çalıştırılacak personeli seçme, değerlendirme, işe alma süreçlerini yönetmek.
 12. Personelin mesleki ve idari kapasitesini geliştirmek amacıyla eğitim plan ve programları hazırlamak, uygulamak, değerlendirmek ve sonuçlarını raporlamak.
 13. Vakıf yöneticisi ve personelinin izleyeceği temel etik ilkeler ve davranış kurallarının belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek.
 14. Personelin yıllık ve mazeret izinlerini planlamak ve yönetmek.
 15. İş güvenliği ve zorunlu sağlık kontrollerine ilişkin süreçleri yönetmek.
 16. Personelin performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların raporlanmasına ilişkin süreçleri yönetmek.
 17. Birim yönergelerinin hazırlanması ve güncellenmesine ilişkin yöntem ve standartları belirlemek.
 18. Risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin yöntem ve prosedürleri belirlemek, uygulamayı izlemek ve koordine etmek.
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram